Podmienky používania

Webová stránka ExoSpecial.com je autorským dielom patriacim spoločnosti ExoSpecial. Niektoré funkcie stránky môžu podliehať dodatočným usmerneniam, podmienkam alebo pravidlám, ktoré budú zverejnené na stránke v súvislosti s týmito funkciami.

Tieto Podmienky používania popisujú právne záväzné podmienky, ktoré dohliadajú na vaše používanie Stránky. VSTUPOM NA STRÁNKU VYHLASUJETE SÚLAD S TÝMITO PODMIENKAMI a vyhlasujete, že máte oprávnenie a kapacitu na uzavretie týchto podmienok. NA PRÍSTUP NA STRÁNKU BY STE MALI MAŤ MINIMÁLNE 18 ROKOV. AK NESÚHLASÍTE S AKÝKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK, NEPOUŽÍVAJTE STRÁNKU.

Prístup na Stránku

S výhradou týchto podmienok. ExoSpecial vám udeľuje neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu na prístup na stránku výlučne pre vaše osobné, nekomerčné použitie a prísne zakazuje akúkoľvek formu zoškrabovania údajov.

Určité obmedzenia. Práva schválené v týchto Podmienkach podliehajú nasledujúcim obmedzeniam: (a) Stránku nebudete predávať, prenajímať, prenajímať, prevádzať, prideľovať, distribuovať, hosťovať ani inak komerčne využívať; (b) nebudete meniť, vytvárať odvodené diela, rozoberať, spätne kompilovať alebo spätne analyzovať žiadnu časť stránky; (c) nebudete mať prístup na stránku s cieľom vytvoriť podobnú alebo konkurenčnú webovú stránku; a (d) okrem toho, čo je tu výslovne uvedené, žiadna časť Stránky sa nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, uverejňovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, pokiaľ nie je uvedené inak, akékoľvek budúce vydanie, aktualizácia alebo ďalšie doplnky k funkcionalite Stránky podliehajú týmto Podmienkam. Všetky oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach na stránke musia byť zachované na všetkých jej kópiách.

Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť Stránku s upozornením alebo bez neho. Súhlasili ste s tým, že spoločnosť nebude niesť zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, prerušenie alebo ukončenie stránky alebo akejkoľvek jej časti.

Žiadna podpora ani údržba. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nebude mať žiadnu povinnosť poskytovať vám akúkoľvek podporu v súvislosti so Stránkou.

S výnimkou akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý môžete poskytnúť, ste si vedomí toho, že všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok a obchodných tajomstiev na stránke a jej obsahu sú vo vlastníctve spoločnosti alebo jej dodávateľov. Všimnite si, že tieto Podmienky a prístup na Stránku vám nedávajú žiadne práva, nárok ani podiel na právach duševného vlastníctva, s výnimkou obmedzených prístupových práv vyjadrených v tejto dohode. Spoločnosť a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú udelené v týchto podmienkach.

Odkazy a reklamy tretích strán; Iní používatelia

Odkazy a reklamy tretích strán. Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán a/alebo zobrazovať reklamy pre tretie strany. Takéto odkazy a reklamy tretích strán nie sú pod kontrolou spoločnosti a spoločnosť nezodpovedá za žiadne odkazy a reklamy tretích strán. Spoločnosť poskytuje prístup k týmto odkazom a reklamám tretích strán len pre vaše pohodlie a nekontroluje, neschvaľuje, nemonitoruje, neschvaľuje, nezaručuje ani neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa odkazov a reklám tretích strán. Všetky odkazy a reklamy tretích strán používate na vlastné riziko a mali by ste pri tom uplatňovať primeranú úroveň opatrnosti a uváženia. Keď kliknete na ktorýkoľvek z odkazov a reklám tretích strán, uplatnia sa príslušné podmienky a zásady tretích strán vrátane postupov tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov.

Ostatní používatelia. Každý používateľ Stránky je výhradne zodpovedný za všetok svoj vlastný Používateľský obsah. Keďže nekontrolujeme Používateľský obsah, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za žiadny Používateľský obsah, či už ho poskytujete vy alebo iní. Súhlasíte s tým, že Spoločnosť nebude zodpovedná za žiadne straty alebo škody vzniknuté v dôsledku takýchto interakcií.

Týmto oslobodzujete a navždy zbavujete Spoločnosť a našich úradníkov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a postupníkov a týmto sa vzdávate a vzdávate sa každého minulého, súčasného a budúceho sporu, nároku, sporu, požiadavky, práva, povinnosti, zodpovednosti, činnosť a príčina konania akéhokoľvek druhu a povahy, ktorá vznikla alebo vychádza priamo alebo nepriamo z tejto stránky, alebo ktorá s ňou priamo či nepriamo súvisí. Ak ste obyvateľom Kalifornie, týmto sa vzdávate oddielu 1542 kalifornského občianskeho zákonníka v súvislosti s vyššie uvedeným, v ktorom sa uvádza: „všeobecné oslobodenie sa nevzťahuje na nároky, o ktorých veriteľ nevie alebo o ktorých nemá podozrenie, že existujú v jeho prospech. čas vykonania oslobodenia, ktorý, ak je mu známy, musel mať podstatný vplyv na jeho vyrovnanie s dlžníkom.“

Cookies a Web Beacons. Ako každá iná webová stránka, aj ExoSpecial používa „cookies“. Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil alebo ich navštívil. Informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našej webovej stránky na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

vylúčenie zodpovednosti

Stránka je poskytovaná „tak, ako je“ a „ako je dostupná“ a spoločnosť a naši dodávatelia výslovne odmietajú akékoľvek a všetky záruky a podmienky akéhokoľvek druhu, či už výslovné, predpokladané alebo zákonné, vrátane všetkých záruk alebo podmienok predajnosti. , vhodnosť na konkrétny účel, titul, pokojné užívanie, presnosť alebo neporušovanie. My ani naši dodávatelia nezaručujeme, že stránka bude spĺňať vaše požiadavky, bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne alebo bezchybne, alebo bude presná, spoľahlivá, bez vírusov alebo iného škodlivého kódu, úplná, legálna. , alebo bezpečný. Ak príslušný zákon vyžaduje akékoľvek záruky týkajúce sa stránky, všetky takéto záruky sú obmedzené na deväťdesiat (90) dní od dátumu prvého použitia.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk, takže vyššie uvedené vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia dĺžky implicitnej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť alebo naši dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú vám ani žiadnej tretej strane za ušlý zisk, stratu údajov, náklady na obstaranie náhradných produktov alebo za akékoľvek nepriame, následné, príkladné, náhodné, špeciálne alebo represívne škody vyplývajúce z alebo súvisiace s týmito podmienkami alebo s vaším používaním alebo neschopnosťou používať stránku, aj keď bola spoločnosť upozornená na možnosť takýchto škôd. Prístup na stránku a jej používanie je na vašom vlastnom uvážení a na vaše riziko a za akékoľvek poškodenie vášho zariadenia alebo počítačového systému alebo stratu údajov, ktorá z toho vyplýva, nesiete výhradnú zodpovednosť.

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom, bez ohľadu na čokoľvek, čo je v tomto dokumente uvedené v rozpore, bude naša zodpovednosť voči vám za akékoľvek škody vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto dohodou vždy obmedzená na maximálne päťdesiat amerických dolárov (50 USD). Existencia viac ako jedného nároku tento limit nerozšíri. Súhlasíte s tým, že naši dodávatelia nebudú niesť žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacu.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

Termín a ukončenie. V súlade s touto sekciou zostanú tieto Podmienky v plnej platnosti a účinnosti počas používania Stránky. Môžeme pozastaviť alebo ukončiť vaše práva na používanie stránky kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia, vrátane akéhokoľvek používania stránky v rozpore s týmito podmienkami. Po ukončení vašich práv podľa týchto podmienok sa váš účet a právo na prístup a používanie stránky okamžite ukončia. Beriete na vedomie, že akékoľvek zrušenie vášho účtu môže zahŕňať vymazanie vášho používateľského obsahu spojeného s vaším účtom z našich živých databáz. Spoločnosť nebude mať voči vám žiadnu zodpovednosť za ukončenie vašich práv podľa týchto podmienok.

Pravidlá ochrany autorských práv

Spoločnosť rešpektuje duševné vlastníctvo iných a žiada používateľov našej stránky, aby urobili to isté. V súvislosti s našou stránkou sme prijali a implementovali politiku rešpektujúcu autorský zákon, ktorá zabezpečuje odstránenie akýchkoľvek materiálov porušujúcich autorské práva a ukončenie používania našich online stránok, ktorí sú opakovanými porušovateľmi práv duševného vlastníctva vrátane autorských práv. Ak sa domnievate, že niektorý z našich používateľov používaním našej stránky nezákonne porušuje autorské práva k dielu a želáte si, aby bol materiál údajne porušujúci tieto práva odstránený, nasledujúce informácie vo forme písomného oznámenia (na základe až 17 USC § 512(c)) musia byť poskytnuté:

  • váš fyzický alebo elektronický podpis;
  • identifikácia autorských diel, o ktorých tvrdíte, že boli porušené;
  • identifikácia materiálu v našich službách, o ktorom tvrdíte, že porušuje autorské práva a o ktorého odstránenie nás žiadate;
  • dostatočné informácie, ktoré nám umožnia takýto materiál nájsť;
  • vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
  • vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčení, že použitie nevhodného materiálu nie je povolené; a
  • vyhlásenie, že informácie v oznámení sú presné a pod hrozbou trestu za krivú prísahu, že ste buď vlastníkom autorských práv, ktoré boli údajne porušené, alebo že ste oprávnený konať v mene vlastníka autorských práv.

Upozorňujeme, že v súlade s 17 USC § 512(f) akékoľvek nesprávne uvedenie podstatných skutočností v písomnom oznámení automaticky vystavuje sťažujúcu sa strane zodpovednosti za akékoľvek škody, náklady a poplatky za právne zastupovanie, ktoré nám vzniknú v súvislosti s písomným oznámením a obvinením porušenie autorských práv.

všeobecný

Tieto Podmienky podliehajú občasnej revízii, a ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny, môžeme vás o tom informovať zaslaním e-mailu na poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, a/alebo výrazným zverejnením oznámenia o zmenách na našej stránke. stránky. Zodpovedáte za to, že nám poskytnete svoju najaktuálnejšiu e-mailovú adresu. V prípade, že posledná e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, nie je platná, naše odoslanie e-mailu obsahujúceho takéto oznámenie bude predstavovať účinné oznámenie o zmenách popísaných v oznámení. Akékoľvek zmeny týchto Podmienok nadobudnú účinnosť najskôr po tridsiatich (30) kalendárnych dňoch od odoslania e-mailového oznámenia alebo po tridsiatich (30) kalendárnych dňoch po našom uverejnení oznámenia o zmenách na našej stránke. Tieto zmeny budú okamžite účinné pre nových používateľov našej stránky. Pokračovanie v používaní našej stránky po upozornení na takéto zmeny bude znamenať váš súhlas s týmito zmenami a súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami takýchto zmien.

Riešenie sporov

Pozorne si prečítajte túto arbitrážnu zmluvu. Je súčasťou vašej zmluvy so spoločnosťou a ovplyvňuje vaše práva. Obsahuje postupy pre POVINNÉ ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ ROZHODNUTIE A VZDANIE SA TRIEDNEJ AKCIE.

Uplatniteľnosť rozhodcovskej zmluvy. Všetky nároky a spory v súvislosti s Podmienkami alebo používaním akéhokoľvek produktu alebo služby poskytovanej Spoločnosťou, ktoré nemožno vyriešiť neformálne alebo na súde s malými nárokmi, budú riešené záväzným arbitrážnym konaním na individuálnom základe podľa podmienok tejto arbitrážnej zmluvy. Ak nie je dohodnuté inak, všetky arbitrážne konania budú prebiehať v angličtine. Táto Arbitrážna zmluva sa vzťahuje na vás a Spoločnosť a na všetky dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zástupcov, zamestnancov, predchodcov, nástupcov a postupníkov, ako aj na všetkých oprávnených alebo neoprávnených používateľov alebo príjemcov služieb alebo tovarov poskytovaných podľa Podmienok.

Požiadavka na oznámenie a neformálne riešenie sporov. Predtým, ako sa ktorákoľvek strana môže domáhať arbitráže, musí strana najskôr zaslať druhej strane písomné oznámenie o spore s popisom povahy a základu nároku alebo sporu a požadovanej nápravy. Oznámenie spoločnosti by malo byť zaslané na adresu legal@exospecial.com. Po prijatí oznámenia sa vy a spoločnosť môžete pokúsiť vyriešiť nárok alebo spor neformálne. Ak vy a spoločnosť nevyriešite nárok alebo spor do tridsiatich (30) dní od prijatia oznámenia, ktorákoľvek zo strán môže začať arbitrážne konanie. Výška akejkoľvek ponuky na urovnanie predloženej ktoroukoľvek stranou nesmie byť arbitrovi oznámená, kým rozhodca neurčí výšku rozsudku, na ktorý má ktorákoľvek strana nárok.

Rozhodcovský poriadok. Arbitráž sa začne prostredníctvom American Arbitration Association, etablovaného poskytovateľa alternatívneho riešenia sporov, ktorý ponúka arbitráž, ako je uvedené v tejto časti. Ak AAA nie je k dispozícii na rozhodcovské konanie, zmluvné strany sa dohodnú na výbere alternatívneho poskytovateľa ADR. Všetky aspekty rozhodcovského konania sa budú riadiť pravidlami Poskytovateľa ADR okrem prípadov, keď sú tieto pravidlá v rozpore s Podmienkami. Spotrebiteľské arbitrážne pravidlá AAA, ktorými sa riadi arbitráž, sú dostupné online na ADR.org alebo zavolaním na AAA na číslo 1-800-778-7879. Arbitráž bude viesť jeden neutrálny rozhodca. Akékoľvek nároky alebo spory, v ktorých je celková suma požadovaného rozsudku nižšia ako desaťtisíc amerických dolárov (10,000.00 10,000.00 USD), môžu byť vyriešené prostredníctvom záväzného arbitrážneho konania, ktoré nie je založené na dostavení sa, podľa voľby strany, ktorá žiada o nápravu. V prípade nárokov alebo sporov, pri ktorých je celková požadovaná suma desaťtisíc amerických dolárov (100 2,500.00 USD) alebo viac, bude právo na vypočutie určené arbitrážnymi pravidlami. Akékoľvek vypočutie sa bude konať na mieste do XNUMX míľ od vášho bydliska, pokiaľ nemáte bydlisko mimo USA a ak sa strany nedohodnú inak. Ak máte bydlisko mimo USA, rozhodca primerane oznámi stranám dátum, čas a miesto každého ústneho pojednávania. Akýkoľvek rozsudok o rozhodnutí vynesený arbitrom môže byť predložený na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie. Ak vám rozhodca udelí rozsudok, ktorý je vyšší ako posledná ponuka na vyrovnanie, ktorú vám spoločnosť predložila pred začatím arbitráže, spoločnosť vám zaplatí väčšiu z rozsudkov alebo XNUMX XNUMX USD. Každá strana znáša svoje vlastné náklady a výdavky vyplývajúce z rozhodcovského konania a zaplatí rovnaký podiel na poplatkoch a nákladoch Poskytovateľa ADR.

Dodatočné pravidlá pre arbitráž bez vystúpenia. Ak sa zvolí arbitráž bez dostavenia sa, arbitráž sa uskutoční telefonicky, online a/alebo výlučne na základe písomných podaní; konkrétny spôsob zvolí strana iniciujúca rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie nezahŕňa žiadne osobné vystúpenie strán alebo svedkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Časové limity. Ak vy alebo spoločnosť vediete arbitráž, arbitrážna žaloba musí byť iniciovaná a/alebo požiadaná v rámci premlčacej lehoty a v rámci akejkoľvek lehoty stanovenej podľa pravidiel AAA pre príslušný nárok.

Orgán arbitra. Ak sa začne arbitráž, rozhodca rozhodne o právach a povinnostiach vás a Spoločnosti a spor sa nebude spájať s inými záležitosťami ani spájať s inými prípadmi alebo stranami. Rozhodca bude mať právomoc vyhovieť návrhom, ktoré sa zbavia celého nároku alebo jeho časti. Rozhodca bude mať právomoc priznať peňažnú náhradu škody a poskytnúť akúkoľvek nepeňažnú nápravu alebo úľavu, ktorú má jednotlivec k dispozícii podľa platných zákonov, pravidiel AAA a Podmienok. Rozhodca vydá písomný rozsudok a výrok s uvedením podstatných zistení a záverov, na ktorých sa rozhodnutie zakladá. Rozhodca má rovnakú právomoc udeľovať úľavu na individuálnom základe, akú by mal sudca na súde. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné pre vás a spoločnosť.

Zrieknutie sa konania pred porotou. STRANY SA TÝMTO VZDÁVAJÚ SVOJICH ÚSTAVNÝCH A ZÁKONNÝCH PRÁVA NA SÚD A SÚD PRED SUDCOM ALEBO POROTOU, namiesto toho si zvolia, že všetky nároky a spory sa budú riešiť arbitrážou podľa tejto arbitrážnej zmluvy. Arbitrážne konania sú zvyčajne obmedzenejšie, efektívnejšie a lacnejšie ako pravidlá platné na súde a podliehajú len veľmi obmedzenému preskúmaniu súdom. V prípade, že medzi vami a Spoločnosťou na akomkoľvek štátnom alebo federálnom súde dôjde k nejakému súdnemu sporu o uvoľnenie alebo výkon arbitrážneho rozsudku alebo inak, VY A SPOLOČNOSŤ SA VZDÁVATE VŠETKÝCH PRÁVA NA SÚD S PORODOU, namiesto toho si zvolíte vyriešenie sporu. sudcom.

Vzdanie sa skupinových alebo konsolidovaných žalôb. Všetky nároky a spory v rámci tejto rozhodcovskej zmluvy sa musia rozhodovať alebo súdne viesť na individuálnom základe a nie na základe triedy a nároky viac ako jedného zákazníka alebo používateľa nemožno rozhodovať alebo súdiť spoločne alebo konsolidovať s nárokmi akéhokoľvek iného zákazníka. alebo užívateľ.

Dôvernosť. Všetky aspekty arbitrážneho konania budú prísne dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť, pokiaľ zákon nevyžaduje inak. Tento odsek nebráni zmluvnej strane predložiť súdu akékoľvek informácie potrebné na vynútenie tejto zmluvy, vynútenie arbitrážneho rozsudku alebo domáhania sa súdneho príkazu alebo spravodlivej nápravy.

Oddeliteľnosť. Ak súd s príslušnou jurisdikciou zistí, že ktorákoľvek časť alebo časti tejto arbitrážnej zmluvy sú podľa zákona neplatné alebo nevymáhateľné, potom takáto konkrétna časť alebo časti nebudú platné a účinné a budú oddelené a zvyšok zmluvy bude zrušený pokračovať v plnej sile a účinnosti.

Právo vzdať sa. Strana, voči ktorej sa nárok uplatňuje, sa môže vzdať ktoréhokoľvek alebo všetkých práv a obmedzení uvedených v tejto Arbitrážnej zmluve. Takéto zrieknutie sa nezbavuje ani neovplyvňuje žiadnu inú časť tejto arbitrážnej zmluvy.

Prežitie dohody. Táto arbitrážna zmluva zostane v platnosti aj po ukončení vášho vzťahu so spoločnosťou.

Súd pre malé spory. Na základe vyššie uvedeného však vy alebo spoločnosť môžete podať individuálnu žalobu na súde s malými nárokmi.

Núdzová spravodlivá pomoc. V každom prípade podľa vyššie uvedeného môže ktorákoľvek strana požiadať o naliehavé spravodlivé opatrenie pred štátnym alebo federálnym súdom, aby sa zachoval status quo až do arbitráže. Žiadosť o predbežné opatrenia sa nepovažuje za vzdanie sa akýchkoľvek iných práv alebo povinností podľa tejto Arbitrážnej zmluvy.

Nároky, ktoré nepodliehajú arbitráži. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nároky na ohováranie, porušenie zákona o počítačových podvodoch a zneužívaní a porušenie alebo sprenevera patentu, autorských práv, ochrannej známky alebo obchodného tajomstva druhej strany nepodliehajú tejto arbitrážnej dohode. Za akýchkoľvek okolností, keď vyššie uvedená arbitrážna zmluva umožňuje stranám viesť spor na súde, strany týmto súhlasia, že sa na takéto účely podriadia osobnej jurisdikcii súdov v štáte Louisiana.

Stránka môže podliehať zákonom USA o kontrole exportu a môže podliehať exportným alebo importným nariadeniam v iných krajinách. Súhlasíte s tým, že nebudete exportovať, reexportovať alebo prenášať, priamo alebo nepriamo, žiadne technické údaje v USA získané od spoločnosti, ani žiadne produkty využívajúce takéto údaje, v rozpore s exportnými zákonmi alebo nariadeniami Spojených štátov amerických.

Ak ste obyvateľom Kalifornie, môžete nahlásiť sťažnosti oddeleniu pomoci pri sťažnostiach divízie spotrebných produktov ministerstva spotrebiteľských záležitostí Kalifornie tak, že ich písomne ​​kontaktujete na 400 R Street, Sacramento, CA 95814.

Elektronická komunikácia. Komunikácia medzi vami a Spoločnosťou využíva elektronické prostriedky, či už používate Stránku alebo nám posielate e-maily, alebo či Spoločnosť zverejňuje oznámenia na Stránke alebo s vami komunikuje prostredníctvom e-mailu. Na zmluvné účely (a) súhlasíte s prijímaním komunikácie od Spoločnosti v elektronickej forme; a (b) súhlasíte s tým, že všetky zmluvné podmienky, dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám spoločnosť poskytuje elektronicky, spĺňa všetky zákonné povinnosti, ktoré by takáto komunikácia spĺňala, ak by bola v tlačenej podobe.

Celé podmienky. Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami o používaní stránky. Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok nebude fungovať ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Názvy sekcií v týchto podmienkach slúžia len na uľahčenie a nemajú žiadny právny ani zmluvný účinok. Slovo „vrátane“ znamená „vrátane bez obmedzenia“. Ak bude niektoré ustanovenie týchto podmienok vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú nedotknuté a neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie sa bude považovať za upravené tak, aby bolo platné a vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Váš vzťah so spoločnosťou je vzťahom nezávislého dodávateľa a žiadna zo strán nie je zástupcom ani partnerom tej druhej. Tieto podmienky a vaše práva a povinnosti v nich uvedené nesmiete postúpiť, zadať subdodávateľom, delegovať ani inak previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti a akýkoľvek pokus o postúpenie, subdodávku, delegovanie alebo prevod v rozpore s vyššie uvedeným bude neplatný a neplatné. Spoločnosť môže tieto Podmienky voľne postúpiť. Podmienky uvedené v týchto podmienkach sú pre nadobúdateľov záväzné.

Informácie o ochrannej známke. Všetky ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na Stránke sú naším majetkom alebo majetkom iných tretích strán. Nie je dovolené používať tieto Značky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu alebo súhlasu takejto tretej strany, ktorá môže Značky vlastniť.

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa týchto zásad nás kontaktujte legal@exospecial.com kedykoľvek.